Obec Okrouhlá Radouň
Okrouhlá Radouň

 

 

Jednací řád zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Okrouhlá Radouň (dále jen „zastupitelstvo obce”) se usneslo podle § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky spojené s činností zastupitelstva obce v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích”) v platném znění.
2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

Článek 2
Pravomoci zastupitelstva obce
1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce uvedených v § 35 zákona o obcích. V souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi rozhoduje zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů, především o uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
2) Zastupitelstvu obce je v rámci jeho pravomocí v souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích vyhrazeno:

a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou (z.č. 50/1976 Sb.),
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich
zřizovací listiny,
f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské
listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již
založených právnických osobách,
g) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má
obec majetkovou účast, navrhovat jejich odvolání,
i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic
obce a o slučování obcí,
l) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a odvolávat je z funkce,
m) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
n) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
o) volit starostu, místostarosty a odvolávat je z funkce, stanovit počet dlouhodobě
uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a
další členy a odvolávat je z funkce,
p) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
q) zřizovat a zrušovat obecní policii,
r) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
t) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
u) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
v) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.

3) Zastupitelstvo obce má vyhrazeny další pravomoci v samostatné působnosti dle §102 odst. 2, písm. c), d), f), j) a l) zákona o obcích k nimž patří: rozhodování ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, vydávat nařízení obce, stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, stanovení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce, přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi.
4) Zastupitelstvu obce je dle § 85 zákona o obcích dále vyhrazeno rozhodovat o těchto majetkoprávních úkonech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20.000, - Kč a peněžitých darů ve výši nad 20.000,- Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 20.000,- Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,- Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20.000,- Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) emise komunálních obligací.

Článek 3
Svolávání jednání zastupitelstva obce

1) V souladu s § 92 zákona o obcích se zastupitelstvo obce schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
2) Zasedání zastupitelstva obce svolává písemně starosta nejpozději 7 dnů před dnem jednání.
3) Pozvánka a oznámení obsahují místo a dobu zasedání, návrh pořadu jednání a důležité dokumenty, týkající se projednávaných skutečností, které připraví navrhovatel příslušného bodu na jednání zastupitelstva nebo o nichž to zastupitelstvo dříve určilo.
4) Dle § 92 zákona o obcích starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva se v takovém případě koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

Článek 4
Příprava jednání zastupitelstva obce

1) Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, který stanoví zejména:
a) dobu a místo jednání,
b) navržení programu jednání zastupitelstva obce, s přihlédnutím k závěrům
předchozího jednání a řádně doručeným návrhům předkladatelů
c) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
d) způsob projednávání materiálů a návrhů na opatření s občany.
2) Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel v potřebném počtu výtisků prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 10ti dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům.
3) Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují:
a) název materiálu,
b) obsah materiálu,
c) důvodovou zprávu a návrh usnesení.

4) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
5) Členy zastupitelstva obce informuje starosta o místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce nejpozději do sedmi dnů před jednáním zastupitelstva obce.
6) O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany nejpozději do sedmi dnů před jednáním zastupitelstva obce, a to na úřední desce obecního úřadu a místním rozhlasem.
Článek 5
Povinnosti členů zastupitelstva obce

1) Členové zastupitelstva obce jsou povinni zúčastnit se každého jednání. Neúčast, pozdní příchod nebo předčasný odchod je člen zastupitelstva povinen omluvit starostovi s uvedením důvodu.
2) Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva obce podpisem do listiny přítomných.

Článek 6
Jednání zastupitelstva a program jednání

1) Na schůzi zastupitelstva obce může být jednáno jenom o věcech, které byly do programu
zařazeny dle ust. § 94 odst. 1 zákona o obcích a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví dle ust. § 94 odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo obce souhlas.
Tyto návrhy musí být předloženy zpracované min. v rozsahu tak, jak předvídá čl. 4 bod 3) a 4) jednacího řádu, vyjma případů, kdy návrh bezprostředně reaguje na skutečnosti probírané na již zahájeném jednání.

2) Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta postupem dle čl. 4 bod 1). Program jednání přednese předsedající při jeho zahájení.

3) Členové zastupitelstva obce mají během jednání zastupitelstva právo navrhnout zařazení nových bodů k projednání za předpokladu, že s takovým návrhem vysloví souhlas zastupitelstvo dle čl. 6 bod 1). O každém návrhu se hlasuje zvlášť.
4) Schválený program jednání zastupitelstva obce nemůže být v průběhu jednání měněn, vyjma postupu dle bodu 3) tohoto článku.

Článek 7
Průběh jednání zastupitelstva obce

1) Schůze zastupitelstva obce je veřejná a řídí jí předsedající, kterým je zpravidla starosta. Účastníky jednání jsou všichni členové zastupitelstva obce a občané obce a fyzické osoby uvedené v § 16 a § 17 zákona o obcích, kteří jsou zapsání v listině přítomných.
2) Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání a svolá do 15 dnů jeho náhradní zasedání.
3) V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a přednese program schůze. Před začátkem jednání se hlasuje o navrženém pořadu jednání. Každý člen zastupitelstva může navrhnout přesunutí určitého bodu na příští zasedání či naopak rozšíření návrhu jednání o další body. O každém návrhu se hlasuje zvlášť, nakonec se hlasuje o návrhu pořadu jednání jako celku.
4) O případných pozměňovacích návrzích k programu jednání zastupitelstva se hlasuje jednotlivě. Potom předsedající nechá hlasovat o schválení programu jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
5) Předsedající provede volbu dvoučlenné návrhové komise a dvou členů zastupitelstva obce ověřovatelů zápisu z tohoto jednání. Členové návrhové komise jsou nominováni z řad zastupitelů. Úkolem návrhové komise je dle schváleného programu jednání a jeho závěrů formulovat návrh usnesení zastupitelstva. Působnost návrhové komise končí okamžikem ukončení jednání zastupitelstva.
6) Předsedající informuje, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány. Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.
7) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů. Písemné námitky se stávají součástí zápisu z jednání. Rozhoduje se pouze o námitkách člena zastupitelstva.
8) Úvodní slovo k jednotlivým bodům jednání uvede předkladatel.
9) Do rozpravy k projednávaným věcem se mohou přihlásit účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který má technickou připomínku.
10) Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.
11) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jenom do konce rozpravy.
12) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
13) Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, například:
- nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,
- doba diskusního vystoupení se omezuje (maximálně však na 5 minut a u předkladatele na 10 minut),
- technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.
14) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce a o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
15) Občané obce a fyzické osoby uvedené v § 16 a § 17 zákona o obcích se mohou vyjádřit projednávané věci na jednání zastupitelstva, a to v rámci rozpravy dle pravidel uvedených v článku 7 tohoto jednacího řádu. Vyjádření musí být jednoznačně formulováno a pokud je třeba včetně příslušných podkladů.

Článek 8
Příprava usnesení zastupitelstva obce

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva a občanů.
2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise. Usnesení se číslují od začátku roku vždy znovu.
3) Usnesením ZO se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti jiným čl. zastupitelstva.

Článek 9
Hlasování
1) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jeho členů.
2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezískal-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý.
6) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
7) Hlasování se provádí veřejně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce. Na návrh člena zastupitelstva lze provést tajné hlasování. S takovým návrhem musí zastupitelstvo vyslovit svůj souhlas a stanovit způsob a pravidla takového tajného hlasování.
8) Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty nebo jiným zastupitelem.
9) Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí na úřední desce obecního úřadu, pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

Článek 10
Dotazy členů zastupitelstva obce

1) Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.
2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný ústně přímo na zasedání nebo písemně do 30 dnů.
3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta zastupitelstvu obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.
4) Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.

Článek 11
Péče o nerušený průběh jednání
1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.
Článek 12
Ukončení zasedání zastupitelstva obce
1) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již
nehlásí o slovo nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání.

2) Předsedající rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů
zastupitelstva pod nadpoloviční většinu.

3) V těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.

Článek 13
Pracovní komise

1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní komise.
2) Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo obce volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
4) Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

Článek 14
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstvo obce

1) O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2) Schválený zápis osvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, dotazy a návrhy podané písemně.
3) V zápisu se uvádí:

 • den a místo jednání,
 • hodina zahájení a ukončení zasedání,
 • doba jeho přerušení,
 • jména určených ověřovatelů zápisu,
 • jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,
 • program jednání,
 • průběh rozpravy se jmény řečníků,
 • podané návrhy,
 • výsledek hlasování,
 • podané dotazy a návrhy,
 • schválené znění usnesení,
 • další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu.

4) Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Zápis je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí pěti let je předán příslušnému archivu k archivaci.
5) O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Písemné námitky a rozhodnutí o nich se stávají součástí zápisu.
6) Všichni členové zastupitelstva si mohou kopii zápisu ve lhůtě uvedené v čl. 14, bod 4) vyzvednout na obecním úřadě. V ostatních případech jim bude předána na nejbližším následujícím jednání zastupitelstva. Člen zastupitelstva, který nepožaduje kopii zápisu, se může tohoto práva vzdát.
Článek 15
Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Starosta zajišťuje organizační opatření a případné zabezpečení přijatých usnesení zastupitelstva obce.
2) Starosta sleduje a kontroluje výsledky plnění opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva obce.
3) Souhrnnou kontrolou plnění usnesení provádí starosta a pololetně informuje zasedání zastupitelstva obce.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

1) Jednací řád zastupitelstva obce nabývá účinnosti dnem schválení.
2) Jednací řád zastupitelstva obce schválilo zastupitelstvo obce dne 24.11.2010.

Zdeněk Leitner- starosta

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu - obrázek

GObec

GObec - logo

Slepá mapa