Obec Okrouhlá Radouň
Okrouhlá Radouň

 

 

Organizační řád

I. Úvodní ustanovení

Tento organizační řád je základním předpisem obce Okrouhlá Radouň. Je vydán proto, aby:
  • stanovil dělbu pravomocí a odpovědností mezi vnitřními organizačními jednotkami, tzn., aby upravil vnitřní organizaci v obci
  • podrobněji specifikoval základní úkoly obce, které jsou pro obec stanoveny v zřizovací listině (statutu)
  • vytvořil předpoklady pro správný výkon řídících vazeb v obci
  • formou organizačního schématu jako nedílné součásti organizačního řádu srozumitelně všem zaměstnancům i externím uživatelům (např. kontrolní orgány) znázornil vzájemné vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi řídícími a výkonnými složkami v obci (organizační schéma je uvedeno v příloze tohoto řádu)
  • definoval systém řízení, tj. řídící úrovně, poradní orgány, periodičnost porad.    

II. Základní údaje a postavení obce

Dne 4.9.1990 vznikl zákonem č. 367/90 Sb.územní samosprávní celek Obec Okrouhlá Radouň jako samostatný subjekt(dále jen obec)
Sídlem obce je Okrouhlá Radouň čp.82. Obec je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Za porušení svých závazků a jiných právních povinností odpovídá obec svým majetkem.
Obec mimo svou hlavní činnost neprovozuje hospodářskou činnost.
Pro zabezpečení své hlavní činnosti disponuje obec majetkem. K majetku má obec vlastnické právo. Nadřízeným orgánem obce je Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.
Navenek zastupuje obec starosta, v jeho nepřítomnosti jeho statutární zástupce místostarosta. Dalšími orgány obce je zastupitelstvo obce. V obci jsou zřízeny dále finanční výbor, kontrolní výbor.
Chod obce je řízen tímto "Organizačním řádem", který je k dispozici všem zaměstnancům a kontrolním orgánům na OÚ Okrouhlá Radouň.
Obec je plátcem DPH, je plátcem daně z příjmů právnických osob.
Financování běžné činnosti obce je zajištěno zdroji z místních a veřejných rozpočtů, samotná obec se v rámci jednoho účetního období řídí schváleným rozpočtem příjmů a výdajů.

III. Organizační uspořádání, zajišťované činnosti

Interně není obec členěna na vnitroorganizační jednotky. Jednotlivé agendy se prolínají a navazují na sebe.
 
1.  úsek starosty
  • veškeré agendy související s výkonem starosty obce – řízení obce, právní agenda, vyřizování stížností,zaměstnanecká agenda,finanční kontrola,  požární ochran, uzavírání smluv apod.       
2. ekonomický úsek a správní úsek 
  • bezhotovostní i hotovostní platební styk, správa rozpočtu, rozpočtová opatření, výpočet mezd, účetnictví obce v souladu s platnými předpisy, bytové a nebytové hospodářství – nájmy a vyúčtování služeb, evidence majetku obce, vedení pokladny, evidence poplatků a vybírání, předpisné seznamy poplatků.
  • Evidence obyvatel, přidělení čísel popisných a evidenčních, spisová agenda, archivace apod.

V. Orgány řízení

Nejvyšším orgánem řízení v obci je zastupitelstvo, které obec řídí v mezích daných Ústavou, zákonem o obcích a v intencích schváleného ročního rozpočtu a činností uvedených ve zřizovací listině. Starosta zastupuje obec navenek. Příkazy svým podřízeným uděluje buď ústně, ve složitějších případech písemně formou Nařízení starosty. Dalšími vnitropodnikovými normami sloužícími k řízení je pracovní řád, soubor směrnic účetní jednotky. Starosta je statutárním orgánem. Podepisování za obec se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu obce se připojí podpisový záznam starosty. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta. Starosta svým podpisem schvaluje veškeré pracovněprávní úkony, dále veškeré plány, rozpočty, smlouvy, vystupuje jako příkazce operace, v souladu se zákonem o finanční kontrole.
Zásadní rozhodnutí pro řízení obce jsou přijímána na jednání zastupitelstva, jehož zasedání se koná dle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce.
    
Zápisy z jednání zastupitelstva obce jsou k dispozici na OÚ Okrouhlá Radouň.
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího schválení ZO tj. dd.mm.RRRR.
 
Dne dd.mm. RRRR                                                                                                             
 
starosta obce
František Kolář

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu - obrázek

GObec

GObec - logo

Slepá mapa